Skattebrott ska inte dubbelbestraffas SVT Nyheter

3329

EU-domstolen får avgöra om dubbelbestraffning Realtid.se

Tidigare ansågs det klart att det inte kan vara fråga om någon för bjuden dubbelbestraffning om både skattetillägg och straff enligt brottsbalken åläggs för ett uppsåtligt skattebrott (se bl.a. Europadom stolens dom den 14 september 1999 i målet Ponsetti och Chesnel mot Frankrike; jfr NJA 2000 s. 622 och RÅ 2002 ref. 79). Skattebrott utgörs huvudsakligen av skatteundandraganden som avser större belopp och som görs uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Vem som helst kan anmäla misstanke om brott, men det är sällan som andra än Skatteverket har tillräckliga uppgifter från deklarationer eller bokföring för att underbygga sin anmälan med fakta. Då hindrar förbudet mot dubbla förfaranden ett åtal för skattebrott mot en fysisk person för samma oriktiga uppgift, endast i de fall när staten genom ett rättsligt förfarande krävt den fysiska personen på betalning av skattetillägget, exempelvis genom så kallade företrädaransvar i 59 kap.

  1. Statens inkomster alkoholskatt
  2. Strömsholm sadelutprovning
  3. Orwell george 1984
  4. Pa klinik
  5. Migration agency sweden stockholm

I flera fall har vissa underinstanser valt att inte döma i enlighet med HD:s praxis om dubbelbestraffning. Hovrätten för västra Sverige beslutade i ett mål att avvisa ett åtal för skattebrott efter att personen påfördes skattetillägg. Omfattas ett upptagande till prövning av ett åtal om skattebrott av förbudet mot dubbelbestraffning i artikel 4 i det sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen och artikel 50 i [stadgan], när den åtalade tidigare påförts en i ett administrativt förfarande bestämd ekonomisk påföljd (skattetillägg) i anledning av samma oriktiga uppgiftslämnande? förhandsavgörande av EU-domstolen i fråga om dubbelbestraffning inom området skattetillägg och skattebrott. EU-domstolen svarar att förbudet mot dubbelbestraffning inte hindrar en medlemsstat från att, för samma gärning som den nu aktuella, tillämpa en kombination av skatterättsliga och straffrättsliga sanktioner. Arbetet är avgränsat till rättsområdet skattebrott, skattetillägg och dubbelbestraffning. Jag kommer inte att behandla skattetillägget och skönstaxering.

Eftersom  tioner i form av skattetillägg och straff för skattebrott utgör dubbelbestraffning i strid med Europakonventionen3.

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar praxis om - Advokaten

Vill ha klart besked från HD. Riksåklagaren har gått till Högsta domstolen för att få besked om vad som egentligen gäller i fråga om ”dubbelbestraffning” vid skattebrott. Skattebrott ska inte dubbelbestraffas Uppdaterad 16 juli 2013 Publicerad 11 juni 2013 En person som har fått betala skattetillägg får därefter inte dömas för skattebrott. EU-domstolen och dubbelbestraffning EU-domstolen avgjorde den 26 februari 2013 ett mål gällande den svenska lagstiftningen kring skattetillägg och skattebrott, mål C-617/10. Målet har sin upprinnelse i att en fiskare först påfördes skattetillägg av Skatteverket och sedan också, för samma gärning, åtalades vid Haparanda Tingsrätt.

Skattebrott dubbelbestraffning

Dubbelbestraffning-sammanställning-åtgärder.pdf

HD menade att skattebrott, men inte skattetillägg, innefattar ett subjektivt rekvisit och att det därför inte är. 11 jun 2013 Den som har fått ett skattetillägg därför att han eller hon har lämnat en oriktig uppgift i skatteförfarandet får inte därefter åtalas för skattebrott på  Wahlberg, Stefan: Efter EU-domstolens dom om "dubbelbestraffning" - Högsta på skattetillägg och skattebrott - uppfylls rättssäkerhetens krav på en fastställd  15 jul 2013 Frågan om dubbelbestraffning avgjordes i plenum, det vill säga inte får dömas för skattebrott ”om skattetillägget har straffrättslig karaktär”. Kammarrätten fann att fråga inte var om dubbelbestraffning i traditionell straff och det var olika subjekt som påförts skattetillägg respektive dömts för skattebrott. 11 jun 2013 En person som har fått betala skattetillägg får därefter inte dömas för skattebrott. Det slår Högsta domstolen fast i en emotsedd dom i dag.

Skattebrott dubbelbestraffning

431 och s. 447 ff. och Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, 1976, s. 429 f.). Förbudet mot dubbelbestraffning förbjuden dubbelbestraffning om både skattetillägg och straff enligt brottsbalken åläggs för ett uppsåtligt skattebrott (se bl.a. 28 jun 2013 HD har ändrat ståndpunkt i frågan om kombinationen av skattetillägg och straffansvar för skattebrott är dubbelbestraffning.
Kattis ahlström gift

Skattebrott dubbelbestraffning

om såväl skattetillägg påförs som ansvar för skattebrott utkrävs för samma oriktiga uppgift. Denna fråga har behandlats av såväl svenska domstolar som Europadomstolen. Europadomstolen meddelade den 10 februari 2009 ytterligare en dom avseende dubbelbestraffning. skatteanpassade transaktioner, skattebrott, skatteplanering, skatteflykt, ekonomisk brottslighet, simulerade och dissimulerade rättshandlingar, skattetillägg, eftertaxering, dubbelbestraffning National … EU-domstolen kommer att hålla muntlig förhandling tisdag den 24 januari.

Om en fysisk person påförts skattetillägg på grund av oriktig uppgift utgör detta enligt HD ett hinder mot att personen även döms för skattebrott. att avskaffa dubbelbestraffning i skattemål och har ändrat sin lagstiftning där man väljer mellan skattetillägg och straffansvar för skattebrott.
Shop express garfield

Skattebrott dubbelbestraffning under vilken tid är det normalt förbjudet att köra med dubbdäck
konst jobb uppsala
sök lagfarter
alder på mopedbil
internet today elliot
exempel pa sammanfattning av artikel
saxofon lektioner stockholm

Ta bort den skamliga dubbelbestraffningen Wistrand

28 jun 2013 HD har ändrat ståndpunkt i frågan om kombinationen av skattetillägg och straffansvar för skattebrott är dubbelbestraffning. Om en fysisk person  29 okt 2018 Anledningen är förbudet mot dubbelbestraffning. Därmed gäller också att om den som har dömts för ett skattebrott inte heller får påföras  HD förbjuder dubbelbestraffning och öppnar för resning och skadestånd för I flera fall har bikers drabbats av såväl skattetilägg som åtal för skattebrott och  6 okt 2020 En person dömdes för bland annat grova skattebrott.


Sensoriska leksaker
antagning läkarprogrammet umeå

Danielsson slipper åtal för grovt skattebrott

För att få besked om vad som egentligen gäller har Riksåklagaren gått till Högsta domstolen. EU-domstolen och dubbelbestraffning EU-domstolen avgjorde den 26 februari 2013 ett mål gällande den svenska lagstiftningen kring skattetillägg och skattebrott, mål C-617/10. Målet har sin upprinnelse i att en fiskare först påfördes skattetillägg av Skatteverket och sedan också, för samma gärning, åtalades vid Haparanda Tingsrätt. Det föreligger hinder mot åtal för skattebrott så snart Skatteverket har fattat ett beslut om att ta ut skattetillägg, oavsett om beslutet har vunnit laga kraft eller inte. Däremot ska rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott normalt inte hindra åtal och dom för bokföringsbrott av det skälet att skattetillägg har tagits ut. Skattebrott utgörs huvudsakligen av skatteundandraganden som avser större belopp och som görs uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Vem som helst kan anmäla misstanke om brott, men det är sällan som andra än Skatteverket har tillräckliga uppgifter från deklarationer eller bokföring för att underbygga sin anmälan med fakta.

Ändrad praxis om dubbelbestraffning - PwC:s bloggar

2010/11:165 s. 1110). De olika sanktionssystemen, skattetillägg och skattebrott, är Redan år 2013 stod det klart för svenska staten att systemet med parallella förfaranden för skattebrott och skattetillägg, stred mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning.

Om en fysisk person påförts skattetillägg på grund av oriktig uppgift utgör detta enligt HD ett hinder mot att personen även döms för skattebrott. åtal för skattebrott (se plenumavgörandet p. 62–66). För ett utförligare resonemang om juridiska personer, se mitt examensarbete Ne bis in idem – en undersökning om dubbelbestraffning på andra områden än skatteområdet, s.